Defnyddio Lle fel Ysbrydoliaeth

Sul 19 Chwefror 2023
Tiwtoriaid / Siôn Aled & Sian Northey
Ffi’r Cwrs / O £15 y pen
Genres / BarddoniaethFfeithiolFfuglen
Iaith / Cymraeg

Cynhelir y cwrs hwn fel rhan o brosiect Llwybr Cadfan Sant dan nawdd cynllun Llan, Esgobaeth Bangor. Mae hyn yn ein galluogi i’w gynnig am bris gostyngol.

 

Weithiau mae angen gadael caethiwed pedair wal i chwilio am ysbrydoliaeth. Dewch am dro efo Siôn Aled a Sian Northey, dau fardd preswyl prosiect Llwybr Cadfan, i eglwys Ynys Cynhaearn. Cawn gerdded o bentref Pentrefelin i’r lleoliad diddorol hwn a fu unwaith yn ynys, ystyried hanes yr eglwys gan gynnwys bywydau rhai megis Jac Ystumllyn (Jac Blac) a Dafydd y Garreg Wen sydd wedi’u claddu yn y fynwent, a phrofi naws ysbrydol arbennig hen fan o addoliad. Yna, byddwn yn dychwelyd i Dŷ Newydd i gael cinio ac i ddefnyddio’r eglwys fel sbardun i ysgrifennu cerdd neu ddarn o ryddiaith.

Mae croeso i feirdd ac awduron profiadol a dibrofiad, ac mae croeso arbennig i siaradwyr newydd (lefelau Uwch, Meistroli a Gloywi).

Byddwn yn ymgynnull yn Nhŷ Newydd am 10 o’r gloch, ac ar ôl paned a chyflwyniad byr, yn rhannu ceir i fynd i Bentrefelin. Gwisgwch yn addas ar gyfer tro byr (cysylltwch os yw cerdded yn broblem – mae posib mynd â char at yr eglwys).

 

Mae ein cyrsiau undydd yn addas i unigolion sydd heb brofiad o gwbl yn y byd ysgrifennu creadigol, ac i’r rheiny sydd eisoes â pheth profiad. Mewn awyrgylch groesawgar, gynnes, bydd cyfle i chi ddysgu gan diwtoriaid sydd yn arbenigwyr yn eu maes. Mae croeso i’r chwilfrydig, ac i’r rheiny sydd yn edrych am ddiwrnod o hwyl ac am gael dysgu rhywbeth newydd. Os am drafod os yw’r cwrs hwn, neu unrhyw un o gyrsiau rhaglen 2023 yn addas i chi, cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol.

Bydd te, coffi a melysion ar gael drwy’r dydd, a gweinir cinio ysgafn i bawb fel rhan o bris y cwrs. Os yn teithio o bell, neu awydd aros dros nos, holwch ni am bris llety neu cymrwch gip ar ein Bwthyn Encil Awduron, Nant.

Tiwtoriaid

Siôn Aled

Ganwyd Siôn Aled ym Mangor a graddiodd mewn Cymraeg, Diwinyddiaeth a Dwyieithrwydd, gyda Doethuriaethau mewn Diwinyddiaeth ac Addysg Ddwyieithog. Bu’n byw ac yn gweithio yng Nghymru, Lloegr, yr Alban ac Awstralia. Ar hyn o bryd, mae’n Diwtor mewn Diwinyddiaeth Gymreig yn Athrofa Padarn Sant. Mae Siôn yn barddoni ac yn perfformio cerddi mewn Cymraeg a Saesneg (a thipyn bach o Ladin!) ac wedi ennill Coron yr Eisteddfod Genedlaethol. Bu’n cyfrannu cerddi helaeth ar bynciau’r dydd i’r Gweplyfr, a chyhoeddodd ei gyfrol ddiweddaraf Rhwng Pla a Phla / Between the Plagues, ar y cyd â’r arlunydd Iwan Bala, yn 2021.

Sian Northey

Mae Sian Northey yn fardd, awdur, cyfieithydd a golygydd llawrydd ac yn cynnal gweithdai ysgrifennu creadigol gydag oedolion a phlant. Ei chyfrol ddiweddaraf yw Cylchoedd (Gwasg y Bwthyn, 2020), cyfrol o straeon byrion ar y cyd â'r ffotograffydd Iestyn Hughes, a hi hefyd oedd cyd-olygydd y flodeugerdd ddwyieithog A470 (Arachne Press, 2022).

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811