Diwrnod o Drafod: Dementia a’r Celfyddydau

Sad 16 Mehefin 2018
Tiwtoriaid / Beti George & Gwion Hallam & John Killick & Patrick Jones
Ffi’r Cwrs / O £6 y pen
Genre / Iechyd a Lles

Diwrnod o Drafod: Dementia a’r Celfyddydau
10.30 am – 4.30 pm Dydd Sadwrn 16 Mehefin 2018
Canolfan Ysgrifennu T
ŷ Newydd, Llanystumdwy, Gwynedd, LL52 0LW
Cost mynediad am y diwrnod yn cynnwys cinio: £6
Llety ar gael am bris rhesymol. Cysylltwch â ni os oes diddordeb.

Ymunwch â Llenyddiaeth Cymru yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd am ddiwrnod o sgyrsiau a chyflwyniadau dwyieithog gan arbenigwyr am rôl y celfyddydau yn y maes iechyd a llesiant. Bydd y diwrnod yn gyfle i wrando a dysgu yng nghwmni siaradwyr gwadd o feysydd celfyddydol amrywiol sy’n arbenigo mewn gweithio â phobl sy’n byw â dementia. Bydd hefyd digon o gyfle i drafod dros baneidiau a thros ginio.

Ymysg y siaradwyr y bydd Beti George, cyflwynydd radio ag ymgyrchydd diflino dros wella’r gofal sydd ar gael i unigolion sy’n byw â dementia. Ym mis Ebrill 2018 enillodd Beti wobr yng Ngwobrau Teledu a Ffilm Rhyngwladol New York Festivals am ei gwaith ar y rhaglen ddogfen Beti and David: Lost for Words oedd yn rhoi cip o’i bywyd yn gofalu am ei chymar, David.

Siaradwr arall fydd John Killick a fu’n barddoni gyda phobl sy’n byw â dementia ers 24 mlynedd. Lluniodd wyth cyfrol o gerddi o’r gwaith hwn sydd yn archwilio creadigrwydd a chyfathrebu yng nghyd-destun byw â dementia.

Bydd y bardd a’r dramodydd Patrick Jones yn ymuno â ni ac yn rhannu ei brofiadau o weithio fel ymarferydd cyson gyda phobl â dementia. Ef oedd awdur y ddrama Before I Leave, cynhyrchiad National Theatre Wales, sydd yn sôn am gôr i bobl sy’n byw â dementia wedi ei seilio ar straeon gwir. Bydd y cynhyrchiad yn ymddangos fel ffilm yn fuan.

Bydd hefyd cynrychiolwyr o Ffrindiau Dementia, cynllun gan y Gymdeithas Alzheimer, yn cynnal sesiwn ar ehangu ein dealltwriaeth ni o fyw gyda’r cyflwr.

Bydd mwy o siaradwyr yn cael eu cyhoeddi yn y dyddiau nesaf.

Cychwynnodd y daith i drefnu’r diwrnod hwn yn dilyn llwyddiant Gwion Hallam yn Eisteddfod Genedlaethol Môn 2017 pan enillodd y Goron gyda’i gerdd Trwy Ddrych. Cerdd oedd hi a gafodd ei hysbrydoli gan waith Gwion yng Nghartref Dementia Bryn Seiont Newydd, Caernarfon a wnaed fel rhan o brosiect Llên er Iechyd a Llesiant Llenyddiaeth Cymru gyda nawdd Cyngor Gwynedd. Daeth y gerdd hon â sylw haeddiannol i elfen o’r gwaith pwysig sy’n cael ei wneud gan ymarferwyr celfyddydol mewn cartrefi gofal, a thu hwnt, gyda phobl sy’n byw â dementia. Diolch i hyn, cafwyd nawdd hael gan gangen leol o HSBC i’n galluogi i drefnu’r diwrnod hwn fydd, gyda lwc, yn sbarc i brosiectau tebyg yn y dyfodol.

….

Byddwn yn neilltuo awr yn y prynhawn ar gyfer Fforwm Agored, sef cyfle i unrhyw un siarad am y pwnc dan sylw. Bydd croeso i chi roi cyflwyniad byr, sgwrs, neu gynnal gweithdy 20 munud o hyd ynglŷn â’ch profiadau o weithio ym maes dementia a’r celfyddydau. Cysylltwch â ni i drafod eich syniad os oes diddordeb gennych: tynewydd@llenyddiaethcymru.org

Mae’r diwrnod wedi ei anelu at unrhyw un sydd â diddordeb yn y celfyddydau, iechyd a llesiant, gwaith ymchwil yn y maes dementia a mwy. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 522811 neu ebostio tynewydd@llenyddiaethcymru.org

 

 

Tiwtoriaid

Beti George

Mae Beti yn gyflwynwraig ar BBC Radio Cymru, ac enillodd wobr Gwobr Cyfraniad Oes John Hefin 2018 a gaiff ei ddyfarnu i unigolyn fel cydnabyddiaeth o oes o waith ym meysydd y cyfryngau, teledu, ffilmiau neu theatr yng Nghymru. Yn Ebrill 2018 enillodd Beti wobr aur yng Ngwobrau Teledu a Ffilm Rhyngwladol New York Festivals am y rhaglen ddogfen BBC Beti and David: Lost for Words oedd yn canolbwyntio ar Beti a'i diweddar gymar, y newyddiadurwr a'r darlledwr David Parry-Jones, wrth iddi ofalu amdano tra roedd yn dioddef o dementia.

Gwion Hallam

Bu Gwion yn gweithio fel sgriptiwr ar gyfer teledu a radio, a chyhoeddodd gerddi i blant a nofel i'r arddegau, Creadyn, a enillodd Wobr Tir na n-Og yn 2006. Enillodd Gwion Goron Eisteddfod Genedlaethol Môn yn 2017, ac mae'n cynnal gweithdai ysgrifennu yn aml gyda phlant, ac oedolion mewn cartrefi gofal.

John Killick

Bu John Killick yn barddoni gyda phobl sy’n byw â dementia ers 22 mlynedd a lluniodd wyth cyfrol o gerddi o’r gwaith hwn. Cyd-ysgrifennodd y llyfrau Communication and Dementia (Y Brifysgol Agored), The Arts and Dementia (National Center for Creative Aging USA), a Creativity and Dementia (JKP). Mae ei gyhoeddiadau fel awdur unigol yn cynnwys Playfulness and Dementia (JKP) a Dementia Positive (Luath Press), ac mae’r olaf o’r rhain ymhlith y testunau a argymhellir gan gynllun Reading Well. www.dementiapositive.co.uk

Patrick Jones

Bardd a dramodydd o’r Coed Duon yw Patrick Jones. Mae wedi gweithio’n helaeth gyda chymunedau a sefydliadau iechyd. Ar hyn o bryd, mae’n awdur preswyl gyda Choleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru, ac mae wedi gweithio hefyd gyda’r Forget Me Not Chorus, côr o bobl sy’n byw â dementia, ar brosiect i gofnodi caneuon anwylaf yr aelodau a’r straeon y tu ôl iddynt. At hynny, mae Patrick wedi gweithio â Mind Cymru, y Samariaid, Cyngor Ffoaduriaid Cymru, Ysbyty Felindre, The Big Issue, a sawl corff arall ar brosiectau ysgrifennu amrywiol sy’n hybu iechyd a lles. Ei gyfrol ddiweddaraf yw My Bright Shadow (Rough Trade Books, 2019), casgliad o gerddi sy’n trafod galar, bywyd a chariad.
www.patrick-jones.info/

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811