Encil Ddigidol y Gaeaf: Datblygu eich Brand fel Awdur

Maw 24 Tachwedd 2020 - Iau 26 Tachwedd 2020
Tiwtor / Anna Caig
Darllenwyr Gwadd / Clare Mackintosh & Ros Ellis
Ffi’r Cwrs / O £150 y pen
Iaith / Saesneg

Ar gyfer 2020, rydym yn symud rhai o’n cyrsiau ag encilion arlein.

Ar gyfer Encil y Gaeaf bydd yr arbenigwr cyfathrebu, Anna Caig, yn cynnal tri gweithdy digidol ar ddatblygu eich brand fel awdur. Bydd hefyd ar gael am gyfarfod un-i-un byr â phob awdur i drafod eich gwaith a’ch taith fel awdur. Yna bydd dwy sesiwn fin nos yn ystod yr wythnos. Y gyntaf yng nghwmni’r awdur poblogaidd, Clare Mackintosh, a’r ail gyda Ros Ellis – Pennaeth Cyhoeddusrwydd Ffuglen Bloomsbury Publishing.

Noder mai encil drwy gyfrwng y Saesneg yr hon.

 

Cyflwyniad i’r Cwrs

Mae awduron yn ysgrifennu, ond beth sydd yn digwydd pan fyddwch wedi cwblhau eich ysgrifennu ac yn barod i’w rannu â’r cyhoedd? Sut y gallwch chi sicrhau ei fod yn cyrraedd cymaint o ddarllenwyr â phosib?

Beth yw brand personol? Sut y gallwch chi greu eich brand eich hun a’i ddefnyddio i ddod o hyd i fwy o ddarllenwyr? Oes angen gwefan eich hun arnoch? Sut ydych chi’n dewis y sianeli cyfryngau cymdeithasol cywir, a pha gynnwys dylech chi fod yn ei rannu?

Gall llawer o bryder fod ynghlwm â rhoi cyhoeddusrwydd i ysgrifennu ac mae llawer o bobl greadigol yn gweld eu hysgrifennu a marchnata fel dau beth ar wahân. Bydd y gweithdai yma’n treiddio at wraidd y rheswm i chi greu a defnyddio hyn fel rhan o strategaeth farchnata effeithiol.

Bydd Anna hefyd ar gael i gynnal tiwtorial byr un i un i drafod eich gwaith a’ch taith fel awdur.

 

Encilion Digidol Tŷ Newydd: Sut mae nhw’n gweithio?

Mae ein rhaglen ddigidol newydd yn cynnig cyfle i awduron o Gymru a dros y byd i gymryd rhan yn un o gyrsiau enwog Tŷ Newydd o’ch cartrefi. Wedi eu lansio am y tro cyntaf yn 2020 yn ystod y clo mawr, bydd y cyrsiau digidol yma’n cynnig y cyfle i awduron na all deithio i Dŷ Newydd i gael eu dysgu gan awduron a thiwtoriaid profiadol mewn fformat sy’n adlewyrchu cyrsiau preswyl y Ganolfan.

Bydd gweithdai’n cael eu cynnig dros y platfform fideo, Zoom. Bydd angen cysylltiad gwe da i gymryd rhan, a cynghorwn chi i roi tro ar Zoom cyn archebu ar y cwrs i sicrhau fod popeth yn gweithio. Bydd staff Llenyddiaeth Cymru ar gael i weinyddu’r encil ac i gynnig help llaw.

 

Amserlen Encil y Gaeaf

Dydd Mawrth 24 Hydref

10.00 am – 11.30 am: Gweithdy ar adeiladu eich brand fel awdur

“Personal branding is the story people tell about you when you’re not in the room.” Aaron Orendorff.

Bydd y sesiwn hon yn eich cynorthwyo i adeiladu brand fel awdur, a deall sut all y broses hon weithio mewn harmoni â’ch creadigrwydd. Mae nifer o awduron yn gweld eu gwaith a marchnata eu gwaith fel dau beth gwahanol, ond mae mynd i’r afael â pam eich bod yn creu ac yn adrodd y stori o safbwynt gwahanol yn ffordd wych o gychwyn ar strategaeth farchnata effeithiol.

2.00 pm – 5.00 pm: Cyfarfodydd un-i-un
Yn ystod yr encil byddwch y derbyn un cyfarfod un-i-un gydag Anna. Bydd croeso i chi yrru cyflwyniad a gwaith ar y gweill o flaen llaw.

 

Dydd Mercher 25 Hydref

10.00 am – 11.30 am: Gweithdy ar greu eich strategaeth farchnata a’i roi ar waith – yn cynnwys y cyfryngau cymdeithasol a dulliau digidol eraill 

Gan ddefnyddio eich brand personol, byddwn yn edrych ar elfennau o strategaeth farchnata effeithiol, o ddod o hyd i’r gynulleidfa darged i sut i’w cyrraedd – a pha fath o gynnwys diddorol fydd yn hoelio eu sylw.

2.00 pm – 5.00 pm: Cyfarfodydd un-i-un
Yn ystod yr encil byddwch y derbyn un cyfarfod un-i-un gydag Anna. Bydd croeso i chi yrru cyflwyniad a gwaith ar y gweill o flaen llaw.

 

8.00 pm – 9.00 pm: Noswaith yng nghwmni Clare Mackintosh
Ymunwch â ni ar Zoom am noswaith yng nghwmni Clare Mackintosh, fydd yn trafod ei thaith o fod yn heddwas i fod yn awdur poblogaidd. Bydd sesiwn gwestiwn ac ateb yn dilyn ei sgwrs.

 

Dydd Iau 26 Hydref

10.00 am – 11.30 am: Gweithdy ar hyfforddiant ar y cyfryngau a sgiliau cyfweld

Mae hyfforddiant ar y cyfryngau yn edrych ar ddeall y rheolau o ran cyfathrebu wrth ddelio â’r cyfryngau, a bydd y sesiwn hon yn eich cefnogi i deimlo’n fwy hyderus mewn cyfweliad. Nid y cyfryngau cymdeithasol yn unig fydd dan sylw. Mae awduron bellach yn wynebu amrediad eang o gyfleoedd i gyfathrebu gyda darllenwyr. Boed hyn yn creu cynnwys fideo ar gyfer eich gwefan eich hun, neu yn cymryd rhan mewn podlediad, bydd y sesiwn yma yn eich cynorthwyo i ganolbwyntio, i gyfathrebu eich negeseuon pwysicaf, ac yn bwysicaf i deimlo’n gwbl hyderus wrth wneud hynny.

8.00 pm – 9.00 pm: Noswaith yng nghwmni Ros Ellis
Ymunwch â ni ar Zoom am noswaith yng nghwmni Ros Ellis, Pennaeth Cyhoeddusrwydd Ffuglen Bloomsbury Publishing. Bydd yn gwahodd cwestiynau ar ôl ei sgwrs.

 

Gweithgarwch Ychwanegol

  • Nos Fawrth rhwng 8.00 pm – 9.00 pm, bydd ystafell Zoom – neu lyfrgell rithiol Tŷ Newydd – ar agor i’r grŵp gael cymdeithasu a rhwydweithio.
  • Mae’n debyg bod rhai o gyn-fynychwyr cyrsiau Tŷ Newydd yn cofio bwyd bendigedig ein cogydd preswyl, Tony. Mae rhai o’i ryseitiau ar gael ar ein blog, beth amdani – i chi gael blas go-iawn o Dŷ Newydd?

 

Tiwtor

Anna Caig

Mae Anna Caig wedi gweithio ym maes cyfathrebu ers 16 mlynedd, gan arbenigo mewn cysylltiadau cyfryngau ac ymgyrchoedd strategol marchnata. Yn ystod y dydd mae hi’n Bennaeth Cyfathrebu yng Nghyngor Dinas Sheffield ac yn diwtor MA mewn Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Sheffield. Gyda’r nos mae hi’n ysgrifennu trosedd a ffuglen hanesyddol yn ogystal ag adolygu llyfrau ar gyfer Sheffield Telegraph ac ar ei blog Murder Underground Broke the Camel’s Back.

Mae Anna wedi hyfforddi llefarwyr mewn cyfryngau i gyflwyno gwybodaeth yn y sefyllfaoedd mwyaf heriol. Mae hi’n rhedeg busnes sydd yn hyfforddi a chefnogi awduron i adeiladu eu brand a chyrraedd mwy o ddarllenwyr. Mae hi bellach yn gweithio gydag awduron traddodiadol, indie a hunan-gyflogedig, yn ogystal â helpu pobl greadigol i ddod o hyd i gynulleidfa ehangach. Mae hi hefyd yn cynnig cymorth i awduron ledaenu’r gair am eu gwaith.

annacaigcomms.co.uk

 

Darllenwyr Gwadd

Clare Mackintosh

Cyrhaeddodd yr awdur Clare Mackintosh restr gwerthwyr gorau’r Sunday Times. Cyn hyn, treuliodd ddeuddeg mlynedd gyda’r heddlu yn cynnwys gyda’r CID. Gadawodd yr heddlu yn 2011 ac mae bellach yn awdur llawn amser. Nofel gyntaf Clare, y nofel arswyd seicolegol, I Let You Know, oedd y llyfr cyflymaf i werthu gan awdur trosedd newydd yn 2015, ac enillodd wobr y Theakstons Old Peculier Crime Novel of the Year a gwobr Cognac Prix du Polar am nofel Ryngwladol y Flwyddyn. Daeth ei ail nofel, I See You, i dop siartiau gwerthiant y Sunday Times ac arhosodd yn y siartiau am dair wythnos ar ddeg. Dewiswyd y ddwy nofel gan Richard & Judy ar gyfer eu clwb darllen, gan ennill gwobr y darllenwyr y ddwy waith. Yn 2017 cyhoeddodd Clare ei thrydedd nofel, Let Me Lie, a gyrhaeddodd brig y siartiau cyn treulio nifer o wythnosau yn y deg uchaf. Caiff ei phedwaredd nofel ei chyhoeddi yn haf 2019.

 

Ros Ellis

Ros Ellis yw Pennaeth Cyhoeddusrwydd Ffuglen gyda Bloomsbury Publishing. Gyda dros 25 mlynedd o brofiad yn y maes cyhoeddusrwydd llyfrau, mae wedi gweithio i weisg ac ar ei liwt ei hun drwy sefydlu busnes PR llawrydd. Yn gweithio ar gymysgedd o ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd i lyfrau ffuglen, ffeithiol-greadigol a llyfrau coginio, mae Ros yn gweithio ar gynyddu'r gwerthiant a'r bwrlwm sydd ynghylch â chyhoeddiadau. Yn ystod ei gyrfa, mae Ros wedi meithrin a lansio talent newydd, yn fwyaf diweddar yr awdur Kiley Reid sydd wedi cyrraedd rhestrau gwerthiant gorau'r Sunday Times a rhestr fer y Booker Prize; yn ogystal â chreu a rhoi ar waith ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd i nofelwyr poblogaidd a toreithiog yn cynnwys enillydd y Man Booker Prize, George Saunders, ag enillwyr y Women’s Prize - Kamila Shamsie a Madeline Miller.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811