Encil Y Stamp

Gwe 6 Medi 2019 - Sul 8 Medi 2019
Tiwtor / Golygyddion Y Stamp
Ffi’r Cwrs / O £75 - £99 y pen

Ymunwch ag Esyllt Lewis, Elan Grug Muse, Llŷr Titus ac Iestyn Tyne, golygyddion cylchgrawn Y Stamp, am benwythnos arbrofol a chreadigol a chyfle i gyfrannu tuag at rifyn arbennig.

Bydd cyfle i gymryd rhan mewn gweithdai ysgrifennu creadigol, o greu ysgrifau difyr, i farddoni i sgriptio, a byddwn hefyd yn edrych ar greu celf mewn gweithdy braslunio. Byddwn yn trafod y byd cyhoeddi traddodiadol, a’r mwy modern, ac yn gweithio gyda’n gilydd i greu, dylunio, cysodi, a chyhoeddi rhifyn cyfan o’r Stamp yn ystod y penwythnos.

Croesawir awduron ac artistiaid o bob math, o’r dibrofiad i’r profiadol. Cewch ddihangfa greadigol, prydau bwyd cartref a chyfle i ymgolli’n llwyr yn yr awen.

Fe grëwyd tai cyfan mewn un noson, felly siawns y medrwn ninnau greu cylchgrawn mewn dwy?

Gostyngwyd ffioedd y cwrs hwn er mwyn annog cyfranogiad cynulleidfaoedd newydd ag/neu ifanc. Os ydych angen cymorth ariannol pellach i ddod ar y cwrs hwn, neu gwrs arall yn Nhŷ Newydd, cliciwch yma.

Tiwtor

Golygyddion Y Stamp

Llŷr Titus

Awdur a dramodydd, myfyriwr PhD yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor ac un o sylfaenwyr Cwmni'r Tebot, cwmni theatr cymunedol ym Mhen Llŷn.

Elan Grug Muse

Bardd, beiciwr, blogiwr. Myfyriwr ymchwil yn adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe. Cyhoeddwyd ei chyfrol gyntaf o gerddi, Ar Ddisberod, gan Barddas yn 2017.

Iestyn Tyne

Llenor, cerddor ac artist o Ben Llŷn. Enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn 2016 a’r Gadair yn 2019. Ef yw un o olygyddion a sefydlwyr cylchgrawn llenyddol Y Stamp. Cyhoeddwyd ei drydydd casgliad o gerddi, pamffled dan y teitl Cywilydd, yn 2019. Mae bellach yn byw yng Nghaernarfon.

Esyllt Lewis

Wedi cwblhau cwrs sylfaen mewn Celf yng Ngholeg Celf Abertawe, graddiodd Esyllt o Brifysgol Caerdydd y llynedd wedi iddi astudio gradd mewn Cymraeg ac Athroniaeth. Mae'r cysylltiadau y gellir eu gwneud rhwng y ddau bwnc hynny o ddiddordeb mawr iddi, ac fe hoffai weld rhagor o drafodaeth am Athroniaeth yn y Gymraeg. Ar hyn o bryd mae hi’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811