Encil: Ysgrifennu a Yoga

Llu 16 Mai 2022 - Gwe 20 Mai 2022
Tiwtoriaid / Mona Arshi & Laura Karadog
Ffi’r Cwrs / O £575 - £675 y pen
Genres / BarddoniaethIechyd a Llesyoga
Iaith / Dwyieithog

Oes gennych chi ddyddiad cau’n nesáu, neu falle eich bod chi’n awyddus i ddianc rhag prysurdeb bywyd bob dydd am gyfnod? Mae ein hencilion yn darparu amser a gofod i chi ysgrifennu, darllen ac ymlacio – a bydd eich prydau bwyd oll yn cael eu darparu gan ein cogydd preswyl profiadol. Wedi ei leoli mewn man heddychlon yng nghefn gwlad ar gyrion Llanystumdwy, cewch ysbrydoliaeth o’r olygfa odidog o’r ardd o Fae Ceredigion, mwynhau prydau bwyd gyda’ch cyd breswylwyr, neu eistedd ag ymlacio yn ein llyfrgell glyd. Bydd aelodau staff Llenyddiaeth Cymru ar gael drwy’r wythnos i gynnig cyngor ac arweiniad ar gyfleoedd i ddatblygu eich ysgrifennu.

 

Yn ystod yr encil hwn, bydd Laura Karadog, sy’n athrawes yoga broffesiynol, yn y ganolfan drwy’r wythnos i gynnal sesiynau yoga yn gynnar yn y bore (7.00 am – 8.30 am)  er mwyn deffro’r corff a’r meddwl. Bydd y yoga’n addas i bawb ac yn cyd-fynd ag anghenion pob unigolyn. Ar ôl cinio yn y prynhawn (2.00 pm – 3.30 pm), bydd y bardd Mona Arshi yn cynnal gweithdy ysgrifennu creadigol er mwyn ysgogi syniadau newydd a rhoi ffresni i’r gwaith sydd gennych ar y gweill.

Bydd cyfle i bob cyfranogwr archebu sesiwn unigol gyda’r ddau diwtor: i edrych yn fanylach ar eich perthynas gyda yoga yng nghwmni Laura; ac i drafod eich gwaith ysgrifennu a’ch datblygiad gyrfaol fel awdur gyda Mona.

Nos Fawrth, bydd y ddwy yn cyd-gynnal sesiwn o’r enw ‘Yin a Barddoniaeth’ fydd yn plethu cerddi ac ymddaliadau gwahanol. Nos Iau, bydd croeso i chi ymuno mewn noson gymdeithasol i rannu eich gwaith.

Mae’r holl sesiynau yn ddewisol; dewch â mat yoga gyda chi neu holwch ni o flaen llaw am fatiau sbâr. Saesneg fydd prif iaith y gweithdai, ond mae Laura yn siarad Cymraeg a sawl iaith arall, a bydd yn hapus i sgwrsio â chi mewn iaith o’ch dewis chi.

 

Mwy o wybodaeth am y sesiynau

Mae ymarfer yoga yn tynnu’r haenau o deimladau ac emosiynau bob yn un gan arddangos yr hanfod sydd ym mêr esgyrn pob un ohonom. O’r hanfod hwn mae creadigrwydd yn dod. Rydym yn aml yn siarad am yr awen, yr ysbrydoliaeth sy’n bwydo ein mynegiant ni, onid o’n hanfod ni ein hunain y daw? Bydd yr encil hwn yn plethu yoga a barddoniaeth ac yn eich galluogi i gysylltu â’r ffynhonnell greadigol oddi mewn ac o’m cwmpas.

Gweithdai Yoga:

Bydd y sesiynau bore yn canolbwyntio ar gryfhau eich corff a’ch meddwl i’ch paratoi am ddiwrnod o waith creadigol. Bydd dosbarthiadau yn gyfuniad o asana (symudiadau ac ymddaliadau), pranayama (gweithio gydag anadl a llif egni), meddwlgarwch ac ymlacio.

Gweithdai Barddoniaeth:

Ymunwch â ni am weithdai barddoniaeth lle y byddwn yn cymryd amser i archwilio’r barddonol. Byddwn yn edrych ar allu cerddi i’n diwallu a’n cyfareddu, ac yn edrych ar sut y gall cerddi fod yn gartref i emosiynau a synfyfyrdodau. Yn ogystal ag archwilio cerddi yn ofalus, byddwn yn cael cyfle i greu cerddi ein hunain yn y gweithdai.

Tiwtoriaid

Mona Arshi

Bu Mona Arshi yn gyfreithwraig hawliau dynol am ddegawd cyn dechrau ysgrifennu barddoniaeth. Enillodd ei chasgliad cyntaf o gerddi, Small Hands (Pavilion Poetry, Gwasg Prifysgol Lerpwl, 2015), Wobr Forward am gasgliad cyntaf yn 2015. Mae ei cherddi a’i chyfweliadau wedi eu cyhoeddi yn Poetry Review, The Guardian, Granta, The Sunday Times yn ogystal â chylchgrawn y London Underground. Cyhoeddwyd ei hail gasgliad, Dear Big Gods, gan Pavilion Poetry yng ngwanwyn 2019. Cyhoeddwyd nofel gyntaf Mona, Somebody Loves You gan And Other Stories yn Nhachwedd 2021. Mae Mona wedi bod yn feirniad mewn sawl cystadleuaeth farddoniaeth amlwg gan gynnwys Gwobr Forward yn 2017, ac yn ddiweddar, penodwyd Mona yn Athro Saesneg a’r Gyfraith ym Mhrifysgol Lerpwl.
monaarshi.com

Laura Karadog

Mae Laura Karadog yn ymarfer yoga ers ei harddegau ac yn dysgu ers 2005, ac mae ar hyn o bryd yn hyfforddi athrawon yoga newydd drwy’r Gymraeg – y cwrs cyntaf o’i fath. Mae Laura yn angerddol dros gyfiawnder cymdeithasol a byd-eang ac mae hi'n gweld yoga fel ffordd o fyw all gyfrannu at greu byd mwy heddychlon a thosturiol. Yn ddiweddar, cyhoeddodd Laura ei llyfra cyntaf am yoga. Mae Rhuddin (Cyhoeddiadau Barddas, 2021), yn cynnwys ysgrifau ac ymarferion wedi eu hysgrifennu gan Laura, ynghyd â cherddi wedi eu comisiynu yn arbennig i’r llyfr gan rai o hoff feirdd Cymru, a darluniadau prydferth gan yr artist Luned Aaron.
www.laurakaradog.cymru

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811