Cwrs Digidol: Ysgrifennu i Oedolion Ifanc

Llu 2 Tachwedd 2020 - Gwe 6 Tachwedd 2020
Tiwtoriaid / Theresa Lola & Eloise Williams
Darllenydd Gwadd / Rhian Ivory
Ffi’r Cwrs / O £275 y pen
Genre / Ysgrifennu i Blant a Phobl Ifainc
Iaith / Saesneg

Ymunwch â’r Young People’s Laureate for London rhwng Ebrill 2019 – 2020, Theresa Lola, a’r Children’s Laureate Wales cyntaf, Eloise Williams, i greu cynnwys difyr a chyffrous i oedolion ifanc. Gan drin a thrafod barddoniaeth a rhyddiaith, byddwn yn edrych ar yr hyn a allai apelio at ddarllenwyr amrywiol rhwng 12 a 25 oed, a sut y gallwn gyfathrebu â nhw mewn ffordd ystyrlon a diffuant. Byddwn yn ystyried themâu sy’n bwysig i oedolion ifanc gan gynnwys iechyd meddwl, perthynas pobl â’i gilydd, gwleidyddiaeth, dyfodol ein planed a heriau, gobeithion a breuddwydion eraill. Mewn gweithdai, trafodaethau un-i-un a sesiynau grŵp, a thrwy ddarllen llenyddiaeth i oedolion ifanc yn uchel, byddwn yn edrych ar iaith, deialog a chymeriadau y mae modd uniaethu â nhw. Erbyn diwedd y cyrsiau bydd gennych chi’r sgiliau, y syniadau a’r brwdfrydedd i barhau i ysgrifennu eich cerddi a’ch straeon eich hun gartref.

Yn ysbryd nosweithiau hwyr yn llyfrgell Tŷ Newydd, bydd gofod ddigidol diogel yn cael ei greu ar eich cyfer i chi drafod yr hyn sy’n eich ysbrydoli, eich rhwystredigaethau a mwy gyda’ch cyd-awduron. Er mwyn gwneud y llyfrgell ddigidol yn fwy arbennig, rydym wedi rhoi ryseitiau Tony ar ein blog er mwyn i chi baratoi byrbrydau a phrydau bwyd i’w mwynhau yn ystod yr wythnos.

Cyflwynir y gweithdai hyn ar y platfform fideo, Zoom. Bydd angen i chi gael mynediad da i’r rhyngrwyd er mwyn cymryd rhan yn y cwrs hwn, ac rydym yn eich cynghori i roi cynnig ar Zoom cyn archebu lle ar y cwrs er mwyn sicrhau bod popeth yn gweithio. Byddwn yn derbyn hyd at 10 unigolyn ar ein cyrsiau er mwyn sicrhau bod pawb yn derbyn digon o sylw yn ogystal ag adborth ungiol.

Am ragor o wybodaeth am ein cyrsiau digidol a sut maent yn gweithio, cliciwch yma.

Tiwtoriaid

Theresa Lola

Bardd a hwylusydd o Nigeria yw Theresa Lola, a symudodd i Brydain yn ei harddegau. Hi yw’r Young People’s Laureate for London ar hyn o bryd. Mae’n un o gyn-aelodau rhaglen Beirdd Ifanc y Barbican, ac roedd yn gyd-enillydd Gwobr Farddoniaeth Affricanaidd Ryngwladol Brunel 2018. Fis Ebrill 2018, fe’i comisiynwyd gan Swyddfa Maer Llundain i greu cerdd ar achlysur dadorchuddio cerflun Millicent Fawcett yn Parliament Square, a darllenodd y gerdd hon yn y seremoni. Mae hi wedi hwyluso gweithdai barddoniaeth ym Mhrifysgol St Mary’s, ynghyd ag mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Mae ei chasgliad cyntaf o farddoniaeth, In Search of Equilibrium (Nine Arches Press, 2019) wedi cael ei ddisgrifio fel “moliant godidog i fywyd a’i glwyfau”.
www.theresalola.com

Eloise Williams

Eloise Williams yw’r Children’s Laureate Wales cyntaf erioed. Mae hi wedi cyhoeddi tair nofel i blant a phobl ifanc gyda Firefly Press: ei nofel gyntaf Elen’s Island (2015), sy’n stori hud a lledrith i blant 7-9 oed; ei stori gyffro hanesyddol Gaslight (2017) a gafodd ei chreu gyda chymorth Ysgoloriaeth Awdur Newydd Llenyddiaeth Cymru ac a enillodd Wobr Llyfr Pobl Ifanc y Flwyddyn y Wales Arts Review yn 2017; a Seaglass (2018), stori ysbryd iasol wedi’i lleoli ar arfordir gorllewin Cymru a cyhoeddodd Wilde ym mis Mai eleni. Ar ôl gweithio fel actores broffesiynol am ddegawd a mwy, graddiodd Eloise gyda gradd meistr mewn Ysgrifennu Creadigol ac Ysgrifennu i’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Abertawe. Mae hi wedi gweithio gyda phobl ifanc ledled y Deyrnas Unedig ers dros ugain mlynedd, yn cynnal gweithdai ysgrifennu creadigol, drama ac adrodd straeon.
www.eloisewilliams.com

Darllenydd Gwadd

Rhian Ivory

Derbyniodd Rhian Ivory hyfforddiant dysgu mewn Saesneg a Drama a lluniodd ei nofel gyntaf yn ystod ei blynyddoedd cyntaf yn dysgu. Aeth yn ei blaen i astudio Llenyddiaeth Saesneg yn Aberystwyth ac enillodd ei chytundeb cyhoeddi cyntaf yn 26 oed gan ysgrifennu tair nofel i Bloomsbury. Cafodd egwyl i fagu tri o blant, ac yn ystod y cyfnod hwn bu’n dysgu cyrsiau ysgrifennu creadigol yn ogystal â chwrs Llenyddiaeth Plant i'r Brifysgol Agored. Mae ei nofelau i oedolion ifanc, The Boy who Drew the FutureHope, ill dwy wedi’u cyhoeddi gan Firefly. Yn 2018 cyhoeddod Rhian, Lucy Christopher a Kat Ellis nofel i Oedolion Ifainc Three Strikes a gyhoeddwyd gan Firefly. Bu hi’n awdur preswyl i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Sudbury Hall a’r Amgueddfa Plentyndod V&A, Llundain.
@Rhian_Ivory

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811