Cwcis

Mae’r polisi hwn yn amlinellu sut a pham rydyn ni’n defnyddio cwcis ar ein gwefan, ac yn cynnig adnoddau a fydd yn caniatáu ichi wneud penderfyniad doeth ynglŷn â derbyn, gwrthod neu ddileu unrhyw gwcis a ddefnyddiwn.

Wrth ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cydsynio i ni ddefnyddio cwcis, felly argymhellwn eich bod yn darllen drwy’r wybodaeth isod. Mae’n rhan o’n Telerau ac Amodau, ynghyd â’n Polisi Preifatrwydd.

Gall y polisi hwn ar gwcis newid unrhyw bryd, felly dylech gyfeirio ato’n rheolaidd.

 

Beth yw cwci?

Ffeil fechan o lythrennau a rhifau yw cwci, y bydd gwefan yn ei chadw ar eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol, ac yn ei defnyddio i gofnodi darnau penodol o wybodaeth. Bydd cwcis yn aml yn cynnwys nod adnabod unigryw, anhysbys, sy’n golygu bod modd adnabod y data a gofnodir ganddynt fel data sy’n dod o le gwahanol i ddata eraill, heb ddatgelu eich gwybodaeth bersonol. Pan ewch i wefan, bydd yn gofyn caniatâd i storio cwci yn adran gwcis eich disg galed.

Defnyddir cwcis yn helaeth ar y we i sicrhau bod gwefannau’n gallu gweithio, yn gweithio’n fwy effeithlon, neu i ddarparu gwybodaeth am eich defnydd o’r wefan i berchennog y wefan neu drydydd parti arall. Er enghraifft, os ychwanegwch eitemau at fasged siopa, mae cwci’n caniatáu i’r wefan gofio pa eitemau rydych chi’n eu prynu, neu os mewngofnodwch i wefan, gall cwci eich adnabod yn ddiweddarach fel na fydd raid ichi roi eich cyfrinair i mewn eto.

Dylech fod yn ymwybodol os cyfyngwch ar gwcis y gall hynny effeithio ar effeithiolrwydd ein gwefan.

 

Gwahanol fathau o gwci

“Cwcis sesiwn” yw rhai cwcis, a gaiff eu storio tra rydych yn ymweld â gwefan benodol yn unig. Gall eraill fod yn “gwcis parhaol”, a gaiff eu storio yn ffeil gwcis eich porwr am gyfnodau hwy – weithiau hyd nes byddwch yn clirio storfa eich porwr â llaw, gan ddibynnu beth yw hyd oes y cwci penodol.

 

Sut y byddwn ni’n defnyddio cwcis?

Defnyddiwn gwcis i wella’r ffordd mae ein gwefan yn gweithio. Defnyddiwn gwcis trydydd parti a osodwyd gan Google Analytics hefyd i adolygu effeithiolrwydd ein gwefan.

 

Cwcis trydydd parti

Cwci sy’n gysylltiedig â pharth neu wefan wahanol i’r un rydych chi’n ymweld â hi yw cwci trydydd parti. Er enghraifft, ar y wefan hon defnyddiwn gwcis trydydd parti a adeiladwyd gan Google i alluogi dadansoddi’r wefan, ond gan nad yw ein gwefan ni ar barth Google, cwcis “trydydd parti” yw eu cwcis nhw.

Bydd cwci Google Analytics yn adnabod ac yn cyfrif y nifer o bobl sy’n ymweld â’n gwefan, yn ogystal â darparu gwybodaeth arall fel am ba hyd y bydd ymwelwyr yn aros, i ble maen nhw’n mynd ar ein gwefan, a pha dudalennau sy’n cael y nifer fwyaf o ymweliadau. Allwn ni ddim rheoli ymddygiad cwcis Google yn uniongyrchol, ac i gyfrif Google Analytics, nid i’n gwefan ni, y cyflwynir y wybodaeth a gasglant. Dyna pam mai cwcis trydydd parti ydyn nhw; caiff y wybodaeth am y wefan hon ei chyflwyno i wefan arall.

 

Google Analytics

Wrth ddefnyddio cwcis Google Analytics, mae’n gyfrifoldeb arnom ni i sicrhau bod y wybodaeth ganlynol ar gael i chi:

Mae’r wefan hon yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddeg y we a ddarperir gan Google Inc. (“Google”). Mae Google Analytics yn defnyddio “cwcis”, sef ffeiliau testun a osodir ar eich cyfrifiadur i helpu’r wefan i ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn defnyddio’r wefan. Bydd y wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci ynglŷn â’ch defnydd o’r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) yn cael ei drosglwyddo i Google a’i storio ganddo ar weinydd yn yr Unol Daleithiau. Bydd Google yn defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn mesur eich defnydd o’r wefan, creu adroddiadau ar weithgaredd y wefan ar gyfer gweithredwyr y wefan a darparu gwasanaethau eraill yn ymwneud â gweithgaredd y wefan a defnydd o’r rhyngrwyd. Fe all Google hefyd drosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd parti lle bo hynny’n ofynnol dan y gyfraith, neu lle bo trydydd parti o’r fath yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google. Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP gydag unrhyw ddata arall a gedwir gan Google. Gallwch wrthod defnyddio cwcis trwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr ond dylech nodi, os gwnewch hyn, na fyddwch efallai’n gallu defnyddio swyddogaethau llawn y wefan hon. Trwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cydsynio i Google gael prosesu data amdanoch chi yn y modd ac i’r dibenion a amlinellwyd uchod.

Nid yw Google Analytics yn storio unrhyw wybodaeth bersonol am unrhyw ddefnyddwyr gwefan. Maent yn cynnig adolygiad cynhwysfawr o’u data preifatrwydd Analytics ac ymrwymiadau diogelwch mewn Cymorth Google.

Defnyddio cwcis ar gyfer hysbysebu

Gall cwcis sicrhau ein bod yn hysbysebu’n fwy effeithiol gan gyrraedd ein cynulleidfa darged a deall pa mor dda y mae ein hymgyrchoedd yn gweithio. Gall cwcis sicrhau hefyd na fyddwch yn gweld yr un hysbyseb dro ar ôl tro, a fydd yn helpu i wella’ch profiad o bori’r we. Rydyn ni’n osgoi defnyddio’r math yma o gwcis ar y wefan hon.

 

Gwybodaeth bellach

I ddarllen mwy am y modd y defnyddir cwcis, eich hawliau, a sut i reoli neu ddileu cwcis, edrychwch ar yr adnoddau canlynol: